Missie, Visie en Strategie

 

Missie:

 

Ontwikkelen en beheren van duurzame bedrijfshuisvesting voor zowel de huidige als  toekomstige generatie gebruikers.

Visie:

 

'NR Vastgoed ontwikkelt met visie!’

 

Een gebouw van nu dient duurzaam en vernieuwend
te zijn qua vormgeving, uitstraling, karakter, indelingsmogelijkheden, materiaal toepassing, infrastructuur en last but not least, de energievoorziening.

 

Duurzaamheid bereiken wij o.a. door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen in plaats van
fossiele energie met als doel panden energie neutraal
te (her)ontwikkelen en  bestaande panden energie
zuiniger te maken.

  1. Reduceren energieverbruik

  2. Optimaal gebruik van hernieuwbare energie

  3. Efficiënt gebruik maken van minst milieubelastende fossiele energie.

Trias Energetica

Strategie:

 

Actuele marktsituatie.

De bedrijfsvastgoedmarkt staat onder druk. De redenen hiervoor kunnen we dagelijks in de media lezen. Eén daarvan is de overcapaciteit waardoor er veel leegstand is. Landelijk betreft de leegstand ruim 17%. Voor Flevoland geldt zelfs een percentage van 27%, voor Almere is dat gemiddeld 17,8% (cijfers 2015*)

In deze marktsituatie ziet NR Vastgoed mogelijkheden om duurzaam te herontwikkelen, in nauwe samenspraak met potentiele gebruikers.  *diverse bronnen.Omgeving.

Een vastgoedobject maakt deel uit van de omgeving. De kwaliteit van de omgeving heeft een directe invloed op het vastgoedobject en haar gebruikers. Naast schoon, ongeschonden, veilig en bereikbaar heeft deze kwaliteit betrekking op duurzaamheidsonderwerpen zoals toepassing van hernieuwbare energie, laadpalen voor elektrisch vervoer en voldoende groenvoorziening in de omgeving.

Parkmanagement kan deze kwaliteit bewaken en bevorderen.

Tot onlangs ontbrak het aan samenwerking, tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers en gemeente. Parkmanagement verandert deze cultuur in een noodzakelijke publiek private samenwerking (pps).

In de gemeente Almere zijn twee pps organisaties op gebied van parkmanagement op de bedrijventerreinen werkzaam.

  • KVO-b; Keurmerk Veilig Ondernemen-bedrijven, een (landelijk georganiseerde) samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer. Per bedrijventerrein in Almere is een KVO-b werkgroep actief om kwaliteit van schoon, ongeschonden, veilig en bereikbaar  te bewaken en te verbeteren. Deze werkgroepen zijn samengesteld uit plaatselijke ondernemers, wijkagent van de politie, een gemeentelijke wijkregisseur, een lid van de plaatselijke brandweer.
  • SBBA; Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Almere, deze stichting heeft als doel de veiligheid te bevorderen door samenwerking op bestuurlijk niveau tussen gemeente, politie en bedrijfsleven en door middel van een door haar beheerd cameranetwerk opgesteld in de openbare ruimte van de bedrijventerreinen in Almere. In het bestuur en directie van de SBBA zijn bedrijfsleven, gemeente en politie vertegenwoordigd.

NR Vastgoed staat voor deze kwaliteit en maakt deel uit van diverse parkmanagementorganisaties in gebieden waar haar panden staan. Hierdoor wordt kwaliteit toegevoegd aan de omgeving van deze panden en wordt expertise opgedaan voor (her)ontwikkelingen, verduurzaming en vergroening.

Herontwikkeling.

Met het oog op de toenemende leegstand op de markten voor kantoren, winkels en bedrijfspanden heeft de overheid de Ladder voor duurzame verstedelijking (voorheen SER-ladder)  geïntroduceerd.

Indien juist toegepast geeft dit een impuls aan duurzame herontwikkeling van bestaande gebouwen en terreinen.

NR Vastgoed ziet hier kansen om haar duurzaamheidsambities waar te maken:
Door herontwikkeling, transformatie of revitalisering van een bestaand pand wordt kwaliteit toegevoegd aan pand en omgeving.


Object.

Een gebouw van nu dient gedurende decennia modern te blijven betreffende vormgeving, uitstraling, karakter, indelingsmogelijkheden, infrastructuur en energievoorziening.

Zie gerealiseerde projecten Grindzuigerstraat 22.


Ontwikkeling van commercieel vastgoed betekent het huidige programma van eisen van de gebruiker, vertalen naar de toekomst.

De toekomstige werksituatie (flexibel, veilige omgeving, energie neutraal) en samenleving (individualisering) zijn bepalend voor duurzame vastgoed ontwikkeling.

Deze uitgangspunten voegen samen met energieneutraal maken, flexibele indelingsmogelijkheden en duurzame materiaaltoepassing kwaliteit toe welke direct ten goede komt aan de mensen die er werken, het milieu en de beleggingswaarde van de gebouwen (People, Planet, Profit).
Op deze wijze kan commercieel vastgoed de functie van beleggingsobject in zich verenigen.

 

NR Vastgoed ontwikkelt intelligente gebouwen waarbij technische innovatie, duurzaamheid, flexibiliteit en financiële waarden voorop staan.